"Ad rem!" - Till saken!

"A priori" - På förhand

"Ad interim" - tills vidare

"Ad extremum" - Till slut

"A dato" - Från denna dag

"Ad libitum" - Efter behag

"Aqua vitae" - Livets vatten

"Ad acta" - Till handlingarna

"Ad notam" - lägga på minnet

"Ad infinitum" - I det oändliga

"Ars amandi" - Konsten att älska

"Aeternum vale" - Farväl för alltid

"Approbatur" - Godkännes (Betyg B)

"Ab igne ignem" - Av eld kommer eld

"Ab imo pectore" - Av hela mitt hjärta

"Alea iacta est" - Tärningen är kastad

”Acriter et fideliter" – tapper och trogen

"Advocatus Diaboli" - djävulens advokat

"Acti labores jucundi" - Ljuv är mödans lön

"Aut disce aut discede" - Lär eller ge dig av

"Ad infinitum" - Till evigheten / I det oändliga

"Amor vincit omnia" - Kärleken övervinner allt

"Anno Domini" ( A. D.) - I Herrens år = år e. Kr.

"Alis volat propriis" - Hon flyger med egna vingar

"Alumnus, Alumna" - Avlägga akademisk examen

"Aliquando et insanire iucundum est" - Ibland är det skönt att få vara galen

"Accipere quam facere praestat injuriam" - Det är bättre att lida orätt än att göra orätt

"Audacem fortuna iuvat. Audentes fortuna iuvat" - Ödet hjälper de djärva. Lyckan står dem djärvom bi

"Adversus solem ne loquitor" - Tala inte mot solen. (Slösa inte tid på att argumentera emot det uppenbara)

"Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur" - Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas (så länge det finns liv finns det hopp)

"At ingenium ingens inculto latent hoc sub corpore" - Men en väldig begåvning döljer sig i denna ovårdade kropp

"Amor vincit omnia et nos cedamus amori" - Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken

"Amare et sapere vix deo conceditor" - Även en Gud har svårt att älska och vara klok samtidigt

"Amor et melle et felle est fecundissimus" - Kärleken är rik på både honung och galla

"Aurora Musis amica" - (morgonstund har guld i mund)

"At vindicta bonum vita iucundius ipsa" - Men hämnden är ljuvare än livet självt

"Audemus iura nostra defendere" - Vi vågar försvara våra rättigheter

"Amicus verus est rara avis" - En sann vän är en ovanlig fågel

"Amicus certus in re incerta cernitur" - I nöden prövas vännen

"Apparet id etiam caeco" - Till och med en blind ser det

"Acti labores jucundi" - Utfört arbete är behagligt

"Actu tetigisti" - Du har slagit huvudet på spiken

B

"Bene meritus" - Väl förtjänt

"Bene qui latuit bebe vixit" - Den som döljer sig väl, lever väl

"Beneficium accipere libertatem est vendere" - Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet

"Bonum vinum laetificat cor hominis" - Gott vin gläder människans hjärta

"Bona officia" - Goda tjänster

"Bona fide" - I god tro

C

"Carpe diem" - Fånga dagen

"Camera obscura " - Mörkt rum

"Cum grano salis" - Med en nypa salt

"Crescat scientia" - Må kunskapen växa

"Cum laude" - Med beröm godkänt (AB)

"Caveat emptor" - Köparen må ta sig i akt

"Credit. (Debet)." - Han tror. (Han är skyldig.)

"Cogito ergo sum " - Jag tänker alltså finns jag

"Canis meus id comedit" - Min hund åt upp det

"Citius, altus, fortius" - Snabbare, högre, starkare

"Civis Romanus sum" - Jag är romersk medborgare

"Ceteris paribus" - Under för övrigt lika förhållanden

"Consuetudinis magna vis est" - Vanans makt är stor

"Concordia cum veritate" - I harmoni med sanningen

"Coelitus sublima dantur" - Från himlarna gives det högsta

"Cetera mortis erunt" - Det övriga skall hemfalla åt döden

"Contemplata aliis tradere" - Ge andra vår andakts frukter

"Consilio manuque" - Med noggrannhet och fingerfärdighet

"Cibi condimentum fames" - Hungern är den bästa kryddan

"Cum deo et victuribus armis" - Med gud och segerrika vapen

"Commune bonum" - Gemensamt gott, gemensam tillhörighet

"Claris maiorum exemplis" - Efter förfädernas lysande exempel

"Coelestem adspicit lucem" - Den ser mot det himmelska ljuset

"Cui peccare licet peccat minus" - Den som tillåts synda, syndar mindre

"Cogitationis poenam nemo patitur" - Ingen skall bestraffas för sina tankar

"Carpe diem, quam minimum credula postero" - Fånga dagen betänk ej morgondagen

"Cui placet obliviscitur, cui dolet meminit" - Man glömmer fröjderna, men minns plågorna

"Cum finis est licitus, etiam media sunt licita" - Om slutet är tillåtet, är också medlen tillåtna

"Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit" - Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer

"Carpe diem, quam minimum credula postero!" - Plocka dagen; förvänta dig inte något av morgondagen!

"Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt" - Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet

"Cito enim arescit lacrima, praesertim in alienis malis" - Tårar torkar snabbt, särskilt när de fälls över andras olycka

"Consilia petere prudentis est, consilia non semper sequi prudentioris" - Den där råd söker är vis, men den där råd icke alltid följer är visare

"Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare" - Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel

"Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur" - Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora

"Commodum ex iniuria sua nemo habere debet" - Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort

"Cupido dominandi cunctis adfectibus flagrantior est" - Maktbegäret är starkare än alla andra lidelser

"Cave ne ante ullas catapultas ambules" - I ditt ställe, skulle jag inte gå framför några katapulter

"Canis timidus vehementius latrat quam mordet" - En rädd hund skäller värre än den bits

"Cave quid dicis, quando, et cui" - Betänk vad du säger, när och till vem

"Condemnant qui non intelligent" - De fördömer, som ej förstår

"Cum libris non solus" - Med böcker är jag ej ensam

"Credo in unum Deum" - Jag tror endast på en Gud

"Columna regni sapientia" - Vishet är rikets stöd

"Cave canem" - Varning för hunden

D

"Dum vivimus, vivamus" - Medan vi lever, låt oss leva

"Docendo discimus " - Genom att lära andra lär vi oss själva

"Domini est terra et caelum" - Himlarna och jorden är Herrens

"Difficile est saturam non scribere" - Det är svårt att inte skriva satir

"Ducunt volentem fata nolentem trahunt" - Ödet leder den villige och släpar den ovillige

"De duobus malis minus est semper eligendum" - Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda

"Donec eris felix, multos numerabis amicos" - När du är framgångsrik, vill många vara din vän

"Difficilia sunt ne sint" - Svårigheterna äro till för att övervinnas

E

"Epistula non erubescit" - Brev rodnar inte

Esse non videre" - Att vara utan att synas

"Errare humanum est" - Att fela är mänskligt

"Exitus acta probat" - Ändamålet helgar medlen

"Ex ungue leonem" - På klon känner man lejonet

"Errare humanum est, ignoscere divinum" - Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt

"Esse oportet, ut vivas, non vivere ut edas" - Man bör äta för att leva, inte leva för att äta

"Esse non videri" - Vara, inte synas

"Eureka" - Jag har funnit det

"Ex animo" -Från hjärtat

F

"Fiat voluntas tua" - Ske din vilja

"Ferme acerrima proximorum odia sunt" - Inget hat år så bittert som hat mellan släktingar

"Fortis in adversis humilis in secundis" - Stark i motgång, ödmjuk i medgång

"Fas est et ab hoste doceri" - Man bör lära även av sin fiende

"Favete linguis" -Vakta din tunga

G

"Gutta cavat lapidem" - Droppen urholkar stenen

"Gloriantur et laetantur" - De känner stolthet och glädje

"Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo" - Droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft utan genom att ofta falla

H

"Hic iacet " - Här vilar

I

"In memoriam" - Till minne

"In absentia" - I avsaknad av

"Ignoto militi" - den okände soldaten

"Ignoti nulla cupido" - Det okända väcker inget begär

"Insigniore cum laude" - Med utmärkt beröm godkänt (a)

"In dubio non est agendum" -I tvivelaktiga fall bör man inte handla

"Ille dolet vere, qui sine teste dolet" - Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen

"Iniuria non excusat iniuriam" - En orätt rättfärdigar inte en annan

"In nihilum nil posse reverti" - Ingenting kan återgå till intet

"In toto" - I sin helhet

L

"Lapsus calami" - skrivfel

"Liberum veto" - Ett fritt veto

"Labra lege" - Läs mina läppar

"Labor omnia vincit" - Arbete övervinner all

"Libertas inaestimabilis res est" - Frihet är ett ovärdeligt ting

"Liber bonus - medicina bona - En god bok är ett gott läkemedel

"Liber bonus amicus optimus" - En god bok är den bäste bland vänner

M

"Memento" - Kom ihåg; en varning

"Memento te mortalem esse" - Kom ihåg att du är dödlig

"Malum quidem nullum esse sine aliquo bono" - Det finns inget ont utan något gott

"Male parta male dilabuntur" - Det som har vunnits illa, förloras illa (lätt fånget, lätt förgånget)

"Misce stultitiam consiliis brevem: dulce est desipere in loco" - Blanda kortvarig dårskap med klokhet: det är angenämt att vara tokig vid rätt tillfälle

"Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus" - Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning

"Manus manum lavat" - De ena handen tvättar den andra (den ene skojaren hjälper den andra)

"Melius est praevenire quam praeveniri" - Det är bättre att förekomma än att förekommas

"Mendacem memorem esse oportet" -Lögnaren bör ha gott minne

"Margaritas ante porcas" - Pärlor för svinen

"Mihmet credo" - jag tror på mig själv

"Misericordia!" - Barmhärighet!

N

"Nil desperandum!" -Misströsta icke!

"Nudo sub aere" - Under bar himmel

"Nihil agere delectat" - Det är angenämt att göra ingenting

"Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est" - Det är inte den som har lite, utan den som önskar mer, som är fattig

"Nil volentibus arduum" - Inget är omöjligt för den som har viljan

"Non omne quod nitet aurum est" - Allt är inte guld som glimmar

"Nemo me impune lacessit" - Ingen förolämpar mig ostraffat

O

"Odium numquam potest esse bonum" - Hat kan aldrig vara något gott

P

"Post mortem" - Efter döden

"Pax tecum" - Fred vare med dig

"Pax Vobiscum" - Fred vare med er

"Posse est velle" - Att vilja är att kunna

"Post nubila Phoebus" - Efter regn följer solsken

"Potius sero quam numquam" - Bättre sent än aldrig

"Proximus sum egomet mihi" - Jag är mig själv närmast

'"Pro memoria" - För minnet (minnesanteckning)

"Propria laus sorbet" - Egensmicker luktar illa

"Persona non grata" - Icke önskvärd person

Q

"Qui me amat, amat et canem meum" - Den som älskar mig älskar min hund

"Qui nimium probat, nihil probat" - Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting

"Qui vivra verra" - Den som lever får se

S

"Si finis bonus est, totum bonum erit" - Slutet gott, allting gott

"Sapienta et doctrina stabilis" - Visdom och kunskap ska vara din styrka

"Serva me, servabo te" - Rädda mig och jag kommer att rädda dig

"Scientia vis" - Kunskap är makt

"Salve" - Var hälsad

T

"Tempora mutantor et nos in illis" - Tiderna förändras och vi med dem

"Tam nefandum ut narrandum" - så outsägligt att det måste berättas

"Tempestate probantur fortes" - I stormen prövas de starka

U

"Ut sementem feceris, ita metes" - Som man sår får man skörda

"Ultima Thule" - Det yttersta Thule; Nordkalotten